PolishGermanEnglish

Ośrodek wypoczynkowy blisko morza

Regulamin

 1. Rezerwacji można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu dostępnego na naszej stronie ww.owperla.com . W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą. Dodatkowo Ośrodek Perła pobiera opłatę klimatyczną, która naliczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Trzebiatów.
 3. Zadatek wynosi 30% ceny wynajęcia domku zgodnej z terminem i ceną uzgodnioną na podstawie rezerwacji. Pozostała część ceny może być zapłacona w recepcji ośrodka gotówką lub kartą płatniczą w dniu przyjazdu.
 4. Wystawiamy fakturę vat. Informację o pobraniu faktury na firmę należy zgłosić w momencie dokonywania rezerwacji.
 5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Za niewykorzystany pobyt (wcześniejszy wyjazd/późniejsze przybycie) Ośrodek nie zwraca pieniędzy.
 7. Doba zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 10:00 dnia ostatniego, natomiast cisza nocna trwa od godz. 22:00 do 7:00.
 8. Osoby, które nie dokonały obowiązku meldunkowego w ośrodku Perła mogą przebywać na jego terenie, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi ośrodka i w godzinach od 7:00 do 22:00. 
 9. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 10. Przebywanie dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku Perła jest dozwolone tylko pod opieką osób dorosłych. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania podopiecznych.
 11. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela ośrodka. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń do jego stanu.
 12. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienia braków w wyposażeniu lub usunięciu usterek zostały wykonane na jego koszt.
 13. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i smażenia ryb pod groźbą kary finansowej w wysokości 500 zł. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w ośrodku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energię elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem domków/pokoi, mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, grilli . W domkach i ośrodku znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować obsługę ośrodka. Na terenie ośrodka obowiązuje absolutny zakaz odpalania jakichkolwiek fajerwerków.
 14. Cena usług świadczonych przez ośrodek Perła nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież mienia w czasie całego pobytu, właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Wynajmujący pozostawia po sobie posprzątany domek/pokój, wyniesione śmieci, umyte naczynia, wyłączone światła, zakręconą wodę. W przypadku pozostawienia nieposprzątanego domku ośrodek doliczy do rachunku Wynajmującego 150 zł.
 16. W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nieprzestrzegających ogólnie przyjętych norm ośrodek zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy.
 17. Postój pojazdów mechanicznych możliwy jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Parking na terenie ośrodka jest niestrzeżony. 
 18. Odpady należy wrzucać do pojemników przeznaczonych specjalnie do tego celu. Wszelkie nieczystości większych rozmiarów nie mogą być pozostawiane na terenie ośrodka. Gości obowiązuje segregacja odpadów.
 19. Do korzystania z basenu uprawnieni są tylko goście ośrodka. 
 20. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 18 bez opieki osoby dorosłej. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach. 
 21. Z basenu nie mogą korzystać osoby które:
  – są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych, posiadających niezagojone rany lub choroby skóry (np. grzybica, liszajec)
 22. Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się:
  – biegania, skakania do wody, spożywania żywności.
  – w przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań Uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
    osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
 23. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na basen ze względu na ilość osób w nim przebywających.
 24. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do zabaw w wodzie. Osoby nieprzestrzegające regulaminu zajęć oraz regulaminu basenu będą usuwane z terenu basenu.
 25. Wszelkie sprawy z tytułu zawarcia umowy będą rozpatrywane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe sprawę rozpatrzy Sąd właściwy dla siedziby ośrodka.